Algemene voorwaarden

 
1. Scintilla Legal is gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57188033.
 
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Scintilla Legal wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Scintilla Legal, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Scintilla Legal verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Onder “aan Scintilla Legal verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Scintilla Legal, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.
 
4. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Scintilla Legal verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Scintilla Legal worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Scintilla Legal is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 
5. Indien Scintilla Legal persoonsgegevens verwerkt vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacy beleid van Scintilla Legal. Dit beleid is te raadplegen op www.scintilla.legal.
 
6. Scintilla Legal is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen. Indien Scintilla Legal een derde inschakelt, is Scintilla Legal tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde. De opdrachtgever stemt ermee in dat Scintilla Legal bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever aanvaardt.
 
7. De opdrachtgever stemt ermee in dat Scintilla Legal bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Scintilla Legal is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.
 
8. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Scintilla Legal verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Scintilla Legal vastgestelde tarieven. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht.
 
9. Alle door Scintilla Legal in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 15 dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum.
 
10.1 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.
10.2 Scintilla Legal is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade.
10.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens voornoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium (exclusief BTW) dat in de betreffende zaak is betaald aan Scintilla Legal in het kalenderjaar waarin de fout is begaan, zulks tot een maximum van EUR 20.000.
10.4 De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzettelijke misdragingen of bewuste roekeloosheid van Doelen Advocatuur.
10.5 Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter binnen 12 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest.
 
11. Op de dienstverlening door Scintilla Legal is de Kantoorklachtenregeling van toepassing, die is te raadplegen op www.scintilla.legal en op verzoek wordt verstrekt.
 
12. De rechtsverhouding tussen Scintilla Legal en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.