Disclaimer

INFORMATIE & AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Aan de informatie daarop kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatieverschaffing en betreft dan ook geen juridisch advies.

Scintilla Legal is niet aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van (informatie op) de website (of de onmogelijkheid die te gebruiken), inclusief schade die is veroorzaakt door virussen, fouten of onvolledigheden van de (informatie op) deze website of op websites van derden die naar deze website zijn doorgelinkt of waarnaar de website van Scintilla Legal doorlinkt.

Scintilla Legal is evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, inclusief – maar niet beperkt tot – schade die het gevolg is van uitval of vertraging in de levering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s die voor elektronische berichten en het doorgeven van virussen worden gebruikt.

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Scintilla Legal.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle rechten van deze website van Scintilla Legal en is de daarop vermelde informatie, eigendom van Scintilla Legal. Het is gebruikers toegestaan de informatie te lezen, te kopiëren en op te slaan voor eigen persoonlijk gebruik, maar al het andere gebruik van deze website, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze informatie of het creëren van links, hypertext links of deeplinks tussen de website van Scintilla Legal en andere internetsites is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van Scintilla Legal.