Geschilbeslechting

Home / Beslissing

Bindend advies is een vorm van alternatieve geschilbeslechting. Beide partijen kiezen er samen voor om geen 'gewone' gerechtelijke procedure bij een rechtbank te starten, maar om 'buiten rechte' bindend advies te vragen aan een onafhankelijke derde. De rijdende rechter is hiervan een bekend voorbeeld.

Scintilla Legal kan als bindend adviseur optreden als het geschil aansprakelijkheids- en/of onderwijsrecht betreft. Bij voorkeur samen met een inhoudelijk deskundige (niet-jurist) voor een zo volledig mogelijke beoordeling van het geschil.

Bindend advies heeft als voordelen dat het sneller, efficiënter, goedkoper en minder belastend is dan een gerechtelijke procedure en dat de vertrouwelijkheid is gewaarborgd. Het heeft als nadeel dat een advies niet direct ten uitvoer kan worden gelegd (geen executoriale titel). Het kan verder als nadeel (maar ook als voordeel) hebben dat hoger beroep van bindend advies niet mogelijk is en de gang naar de gewone rechter daarna, slechts bij hoge uitzondering iets aan het bindend advies zal veranderen. 

Elke rechtsbijstandverzekering heeft een zogenoemde geschillenregeling in haar polisvoorwaarden. Deze biedt een oplossing voor de situatie dat verzekeraar en verzekerde van mening verschillen, bijvoorbeeld over de ‘redelijke kans op succes’ of over de te nemen juridische stappen.

Op grond van de geschillenregeling heeft een verzekerde op kosten van de verzekeraar aanspraak op een second opinion door een externe advocaat, die in dat geval optreedt als bindend adviseur.

Scintilla Legal kan een dergelijke second opinion afgeven daar waar het een geschil over aansprakelijkheids- en/of onderwijsrecht betreft. 

Bij arbitrage kiezen partijen er samen voor om hun geschil voor te leggen aan één of meer arbiters die zij zelf selecteren. 

Scintilla Legal kan als arbiter optreden in een geschil over aansprakelijkheids- en/of onderwijsrecht.

Arbitrage heeft als voordelen dat het sneller, efficiënter en minder belastend is dan een gerechtelijke procedure. De vertrouwelijkheid is gewaarborgd en het is mogelijk om arbiters erbij te betrekken met een inhoudelijke (niet juridische) expertise, voor een volledige beoordeling van het geschil.

Arbitrage heeft net als bindend advies als nadeel (of als voordeel) dat hoger beroep niet mogelijk is en de gang naar de gewone rechter daarna, slechts bij hoge uitzondering iets aan het arbitraal vonnis zal veranderen. Anders dan bij bindend advies is een arbitraal vonnis niet slechts bindend voor partijen, maar kan het ook direct ter uitvoer worden gelegd.

op gezamenlijk verzoek