Privacy beleid Scintilla Legal

 

Algemeen

Scintilla Legal respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verstrekt of die anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. De term ‘persoonsgegevens’ omvat alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met dit beleid wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde verplichtingen jegens de betrokkenen wiens persoonsgegevens Scintilla Legal verwerkt.

Scintilla Legal verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van haar dienstverlening kan Scintilla Legal een derde partij inschakelen. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Scintilla Legal verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten;
 • het innen van declaraties;
 • het voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing en communicatie-activiteiten; en
 • werving en selectie.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Scintilla Legal kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan de website;
 • persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van het bijwonen van door Scintilla Legal georganiseerde bijeenkomsten;
 • persoonsgegevens die u verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens; en
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u verstrekt of die Scintilla Legal verkrijgt in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen die hierna worden vermeld.

 

Voormelde persoonsgegevens verwerkt Scintilla Legal omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt of omdat deze in het kader van de dienstverlening zijn verkregen. Scintilla Legal kan persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, of openbare bronnen.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Scintilla Legal verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen juridische grondslagen als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • uw toestemming; of
 • gerechtvaardigd belang.

 

Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd of worden verkregen of verstrekt per email, telefoon, brief of mondeling.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Scintilla Legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij in opdracht van Scintilla Legal. Daarnaast kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te delen in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met een wederpartij.

Als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, kan Scintilla Legal ook persoonsgegevens verstrekken aan bepaalde derde partijen, zoals toezichthouders of een andere met openbaar gezag beklede instanties.

Door Scintilla Legal ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijken diensten aanbieden, zijn bij de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Scintilla Legal is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door zulke derden.

Met iedere derde partij die namens en in opdracht van Scintilla Legal uw persoonsgegevens verwerkt, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie bepaalde ondersteunende diensten worden uitbesteed, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Scintilla Legal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Indien Scintilla Legal gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals zoals ICT-leveranciers en leveranciers van communicatiediensten, zal Scintilla Legal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

 

Statistieken en cookies

Scintilla Legal houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Scintilla Legal verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van de website van Scintilla Legal te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Scintilla Legal op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, maar dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken. De website van Scintilla Legal maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Scintilla Legal geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Scintilla Legal heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (Cookies | ACM.nl) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Scintilla Legal bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Uw rechten als betrokkene

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u richten aan: Brechtje Paijmans via paijmans@scintilla.legal. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht.

Onder omstandigheden kan Scintilla Legal aan uw verzoek als betrokkene geen of geen volledige uitvoering geven. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat zij gegevens in verband met de geheimhoudingsplicht van advocaten of het professioneel verschoningsrecht niet kan delen of dat er wettelijke bewaartermijnen van toepassing zijn.

 

Aanpassing privacy beleid

Scintilla Legal heeft het recht de inhoud van haar privacy beleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy beleid worden op de website gepubliceerd. Het is daarom aan tet raden om met regelmaat de website www.scintilla.legal te raadplegen.

 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens of het privacy beleid kunt u contact opnemen met Brechtje Paijmans via paijmans@scintilla.legal. Het privacy beleid is op 25 april 2024 vastgesteld.